Procesbenadering

De inbreng van bewoners maakt een speelplek beter. Door de betrokkenheid van bewoners wordt er meer draagvlak gecreëerd en voelen bewoners zich vaak mede-eigenaar van de speelplek. Een plek kan immers de afspiegeling zijn van de wensen en van wat er leeft in de buurt. Daarom is bewonersparticipatie belangrijk. Bewoners zijn de gebruikers van hun leefomgeving. Zij hebben ervaring met de plek en kunnen direct aangeven waar mogelijkheden in de plek zijn en waar mogelijk knelpunten kunnen ontstaan. De bewoners vormen een groep met veel inzichten, kennis en ideeën. De participatie is gericht op de gebruikers van de betreffende speelplek: kinderen. Zij vormen onze belangrijkste doelgroep. Daarnaast zullen ook de ouders/verzorgers worden betrokken. Het begrip bewoners heeft dus betrekking op jong én oud uit de buurt. Soms is een plek ook niet alleen voor de kinderen. Maar voor verschillende groepen, kinderen, jong-volwassenen, volwassenen, ouderen, valide, mindervalide en andere achtergronden. Participatie kan zo heel ver gaan. En soms kan het met een kortere slag.

Projectplan

Om te weten wie er leven in de buurt zullen we starten met een onderzoek. Het is essentieel om de doelgroep te leren kennen voordat we kunnen starten. Daarom verkennen we de buurt door er te zijn en analyseren we de buurt met behulp van data, o.a. demografische en geografische gegevens en observatie op locatie en omgeving. Je moet immers goed weten met wie je te maken hebt zodat je de communicatie en werkvormen hierop kunt aanpassen.

Daarnaast kunnen organisaties en professionals worden betrokken, die in deze buurt actief zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld wijkmanagers en opbouwwerkers, ondernemers, een buurtvereniging of een school. Door deze stakeholders te betrekken ontdekken we wat er speelt of heeft gespeeld in de buurt. Dit levert de nodige voorkennis op die gebruikt kan worden in latere fases van het project.

Per buurt bekijken we op basis van het onderzoek hoe we de participatie kunnen vormgeven. Dit is maatwerk. Om dit inzichtelijk te maken wordt er voor elke buurt waarin we actief zijn een participatieplan opgesteld. Dit plan, zo praktisch mogelijk, maakt onderdeel uit van het projectplan en beschrijft het waarom, wie, wat, waar, wanneer en hoe. Het is geen dik boekwerk maar geeft vooral overzicht en handvatten voor het proces.

Contact met de buurt

Inventarisatie

We ontdekken graag de buurt.
Wie wonen hier? Wat is hun leeftijd en
gezinssamenstelling. Door analyse
van de huidige buurt krijgen wij
voorkennis van de situatie.

Workshop

We organiseren workshops om op een
creatieve manier met bewoners aan de
slag te gaan. In gesprek met bewoners
bespreken we het project en vragen we
mee te denken.

Presentatie

We delen graag onze ideeën en gedachtes
met de buurt. Dit kan een presentatie in een
buurthuis zijn of op locatie met een kleinere
groep om zo de ontwerpen te delen.

Ontwerptools

Ontwerpschets

Onze creatieve ontwerpers beschikken
over skills om een handschets te
realiseren door middel van pen en
papier. Dit kan ingezet worden in de
communicatie omtrent het ontwerp.

Presentatieplaat

In een presentatieplaat laten we de
omgeving zien en de speelplek.
Daarnaast lichten we verschillende
toestellen en speelwaarden uit, zodat
de buurt inzicht krijg in wat
gerealiseerd gaat worden.

Filmpje

Met een filmpje zijn we in staat een opname
te maken met aankondiging richting de buurt.
Ook kunnen we door middel van 3D software
een volledige animatie maken van de
toekomstige speelplek en buurt. Hierin
kunnen we ontwerpkeuzes toe- en uitlichten.

Menukaart voor gemeenten

De kwaliteit van de buitenruimte in de wijk is voor veel buurtbewoners van groot belang. Met buurtparticipatie spelen we hierop in. Gemeenten kunnen, samen met Speleninjebuurt, al in een vroegtijdig stadium de buurt betrekken bij het ontwerpproces van een nieuwe speel- of sportplek. Dat levert betrokkenheid van de buurt en een kwalitatief betere plek op, want betrokkenheid is de sleutel tot succes in buurtparticipatie.

Elk buurtparticipatietraject is anders. Uit ervaring weten we precies wat erbij komt kijken en dat elk traject anders is. Deze ervaring zetten we graag in om jouw project tot een succes te maken. Als gemeente bepaal je zelf hoe groot jouw en onze rol is. Ben je benieuwd welke stappen er in een buurtparticipatie traject zitten? We hebben een overzichtelijke menukaart opgesteld. Daarin bepaalt de gemeente per fase precies wat ze zelf doen, wat wij van hen overnemen of wat we helemaal achterwege laten. Samen organiseren we een professionele buurtparticipatie voor het beste eindresultaat.